Untitled Document

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเสียว-ดงบัง ได้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

ผู้ชม : 189 คน

ดาวโหลดข้อมูล