Untitled Document
ข้อกฎหมาย
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
โหลด : [ 24 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โหลด : [ 22 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
โหลด : [ 24 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
โหลด : [ 22 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
โหลด : [ 21 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
โหลด : [ 21 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
โหลด : [ 23 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
โหลด : [ 25 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ.2562
โหลด : [ 24 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
โหลด : [ 25 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
โหลด : [ 23 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
โหลด : [ 23 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
โหลด : [ 23 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
โหลด : [ 27 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โหลด : [ 22 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โหลด : [ 24 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )