Untitled Document
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา
  นางสาวกิ่งเพชร วันทอง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นายรัชนัย นามทองจันทร์
  ครู
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นางสาวนิภารัตน์ แสงสว่าง
  ครู
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นางสาวธนัชญา เดชสุทธิ์
  ครูผู้ช่วย
 
 
 

ฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ